IZINKONDLO ZOTHANDO PDF

Izinkondlo zothando. likes · 9 talking about this. Just For Fun. Izinkondlo Zothando Ezimfishane. Sawubona Nkosazana endizela phezulu njengoKhozi, Ngicela indlebe yakho khona uzozidlela nantu. Izinkondlo zothando – Inkondlo: UTHANDO OLUNGENAMKHAWULO Kepha inhloso bekuwuthando olungenamkhawulo.

Author: Vuzragore Nikogal
Country: Singapore
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 20 June 2018
Pages: 107
PDF File Size: 20.92 Mb
ePub File Size: 13.52 Mb
ISBN: 201-1-95852-571-8
Downloads: 99881
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudole

December 29 at 4: Ushiye insimu esayihlwanyela sobabili ngezandla ugijimele ukuyovuna emasimini ezimuka namthwalo? Mina ngaluzwa komakhelwane e lokuthi sewathola ishende eGoli Kungani ugijimisa uthando izinkondko yomhlaba nemali? Izinkondlo Zothando Lezi nhliziyo akusizo ezethu.

Ngibona sesifike em’phela ndaba Lapho sisha sihamba Sesikhohlwe nokuligugu kithina Sakhohlwa nanokubaluleka kothando, Uthando nje lulodwa lutshengisa ukuphila, Asisaphilelani nasendleleni asisabingelelani, Zulu phaphamani. Sasingenamaphupho thina Kusukela kudala sasilima kulamasimu lutho asivunanga. Ngezinyembezi zehla zohhando ngiculela phansi imilolozelo Ngipholisa amanxeba kuloluhambo sengimanxebanxeba Ngifunda,ngihluze izinkondlo zothando Ngithungatha inhliziyo enezimpande zothando Nginanele ubumtoti bephimbo lokhalayo egameni lothando.

Ebusweni babantu alusaveli nangecele, Asisenandaba nokuthanda sesigijimisa inkece Asisenandaba nokuthandwa sinendaba nom’nkenke. December 27 at 2: Kodwa nami nginecala Ngokuthanda kuphela ngenhliziyo yona engabonwayo Ukube ngakuthanda nangomphefumulo Maye ngiyesaba! Sbusiso Mzobe izinkndlo Vukani Shamase ‘s post.

Kodwa nami nginecala Ngokuthanda kuphela ngenhliziyo yona engabonwayo Ukube ngakuthanda nangomphefumulo Maye ngiyesaba! Inkosi impela ak’sibo abang’phoqile, Kodwa amablesser lapha kimi az’qhamukele, Ngobuningi wona ang’hlasele, Ngangabe ng’sazi ngenze njani, Ngangakwazi nok’khetha okuhle kokubi, Bazali bami ng’cela ning’xolele God guided you this far Lesihlahla sakwaNkosi sesekhulile thina sesizodla amaphentshisi. Mama ungshiye lani kulomhlaba ohlaba ohlabayo Ngsho kulomhlaba onzima kangaka oncolayo Ngiyokhala kubani kuzwe bani Kepha inhloso izinoondlo olungenamkhawulo.

If you are reading this,trust me it’s not by mistake Angboni kanjalo ngisola sengathi sesikuso isihogo. Sibheke khona em’phela ndaba, Uthando lwangempela alusekho, Noma likhona kodwa selicashile Zilondoloze uzithande ukuze nabantu bezokuthanda, Uziqhenye ngobuwena, ngoba oyikho ilokhu unkulunkulu akadala nakho.

Hhayi lensumansumane esiqhelisela kude nenjabulo Izinkondlo zothando – Inkondlo: Lezi nhliziyo akusizo ezethu Zihleli empilweni yethu Kodwa akuzo ezethu Zinjengempilo ekungasiyo eyethu Zingezabanye abaziphethe Kuthina zisemlindweni wabanikazi Lezi nhliziyo akusizo ezethu.

  LA PREDICACION JOHN MACARTHUR PDF

Izinkondlo zothando: Olwami uthando | Zuluring

Uthando lwayo ludide abaningi lwaze lwadida izithandani ezijabulile, Uthando ekuthanda ngalo luvele lwagaxela ezinxabanweni zakweminye imizi, Ibithembile ukuthi nisazotholanaize yabhala isiphambano, Ibifuna ukukuphatha kahle kuze kuphatheke kabi izitha, Ibibona ikusasa eliqhakazile kubengathi lizovele liqhamuke esikhaleni, Namanje usakhala ngokhathazile laba asebaniqhathile othandandweni lwenu, Usathemba nisazotholana, nihlale phansi nithobane inhliziyo.

I know some people had you zotnando That some things are temporary Posted by Mabonga Khumalo at 2: Kweyami impilo amadimoni wona angenile, Njengomuntu namike ngibe seng’lingeka, Ngoba lempilo yona intekenteke Wakhohlwa ukulonda lamagama engakunika wona walandela imibono nje yabanye Thina kade sahlukana Into ebisimisile nje bese kuwuvalo lokuba ngabodwana Emabaleni othando bese kugcaluza i”ntombi zakazulu” Into ebiyigugu izinlondlo iyodwa kuphela leyo bekuyithuna lothando lwethu Ngakho bese kulukhuni ukusuka kulamabala ngenxa yaleligugu Nalamanxeba bekangasazweli buhlungu angithi bese sizabalaze saqina Wawungithembisile mhla uhamba Wawuthe uzongibuyela namaswidi mhla ubuyayo Wawuthe uzobuye maduzane mhla umukayo Ngalala ngingadlile ngithi ngilinde ukudla okuphekwe nguwe mhla ubuyayo Mina ngaluzwa komakhelwane e lokuthi sewathola ishende eGoli Kungani ugijimisa uthando ngengcebo yomhlaba nemali?

Sbusiso Mzobe shared Akhona Nonkululeko Zulu ‘s post. Sbusiso Mzobe shared Nkosinathi Ngubane ‘s post. Wawungithembisile mhla uhamba Wawuthe uzongibuyela namaswidi mhla ubuyayo Wawuthe uzobuye maduzane mhla umukayo Ngalala ngingadlile ngithi ngilinde ukudla okuphekwe nguwe mhla ubuyayo.

Ng’cela uxolo ngoba lel’thuba bengingeke ngiliyeke, Phela bathi umuntu uphila kanye, Ngoba kulomhlaba sonke s’philela ukudlula, Ng’yazi ngales’senzo mina ngenze iphutha, Ngokudla okwami ubusha ngingaz’cabangeli Bength impumelelo yami uyoyibona uziqhenye ngami Nami bengfisa ukukujabulis usaphile njengomzali wami Kodwa ukhethe ukulifulathela leli lezono esiphila kulo Ukheth ukungishiya ngedwa ngsale ngitayiza kulo.

Sasingenamaphupho thina Kusukela kudala sasilima kulamasimu lutho asivunanga Bengithi kweyakho inhliziyo ngizoba elimnandi iculo Kuthi nalapho ungenakuthula nakuphumula ngibe umlilozelo Kepha kumanje ngithwele kanzima kulohambo olungenamkhawulo Aw kodwa ngamaphupho engawathengisa ngamathemba okuhlomula ngothando Kodwa ke angibekezele kube kanye vele sonke siphila kube kanye okwesibili sekungukwahlulelwa Ukube ngabambelela kuthando lokuqala mhlawumbe ngabe sengaqhamuka nekhambi kulenxeba!

  JBL 2118H PDF

Ngezinyembezi zehla ngezifuba ngiculela phansi imilolozelo Ngipholisa amanxeba kuloluhambo sengimanxebanxeba Ngifunda,ngihluze izinkondlo zothando Ngithungatha inhliziyo enezimpande zothando Nginanele ubumtoti bephimbo lokhalayo egameni lothando.

Izinkondlo Zothando

Ngathi ngyabuza kwavele kwathiwa uyabuya Solo namanje ngsabambe lelo Kuthi makunzima ngihle ngbuka esangwen kancane Iyngane zami zyambuz The year has ended Ungshiye ngsemcane bength ngsazo funda lukhulu kuwe Bengithi ngsazoba ingane ngkhuliswe nguwe Akusenani ezitheni zami ngiyovikelwa nguwe Ebumnyameni ngithemba uyokubanami kubo.

To those who mostly interested in love poem including sad love poems send me and email and I’ll write one for you fo Ngizikhale zaze zazomela zona kimi Kubuhlungu kunzima kimi kodwa bekumele ngamukele Mhlampe ukuhamba kwakh yikho okuzokwenza ngbe nesbindi Ngime ngazi impilo ukuthi injani kulo mhlaba. Sisezinsukwini zokugcina Siphuza uphuzo oludakayo nobaba bethu, Sibhema nomama izjnkondlo, Asisabhekani,asisananelani nomakhelwane bethu, Asisahambelani nemindeni yethu, Sibhubhisana sodwa siluzalo lenkaba yinye, Nithi kuzolunga nje kodwa?

Thina kudala sasidalelwene Indaba yonakala mhla silandela amahebezi akwaMonase!

Izinkondlo Zothando

This life journey have been very long Ngithi k’nina akusibo abangani kodwa ile festive. Izinkondlo Zothando Ezimfishane uthando olungenamkhawulo.

Posted by Mabonga Khumalo at 1: December 27 at Ukuphuka kwenhliziyo engenacala Ukugwetshwa intambo kwabamsulwa Kulandelwa ukwanda kwezidumbu zabafele othandweni! Le nhliziyo akusiyo eyami Ubuhlungu kwinhliziyo ebheka umnini Linda nhliziyo yami kusasemini Ngyazi uyakhala uthi kanti uza nini Kade bekukhohlisa bezenza yena umnini Mhla efikayo ezolanda inhliziyo yakhe Uzothatha kwamina uqobo sengingowakhe Ngihambe naye eyongenza umkakhe Mhla inhliziyo ifika ekhaya Iyolala iphumule inethezeke Ayikho indawo enjengekhaya Kzinkondlo uyoyithatha lenhliziyo ayinike ikhaya Kakade ingeyakhe Noma ikimi nje Zothanso lenhliziyo Akusiyo eyami.